Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.gops.luzna.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej: 2017-09-18
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-09-18

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (wyjątek - część dokumentów nie ma poprawnie zaznaczonej struktury logicznej lub jest skanami). Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.10

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Przemysław Wszołek, adres poczty elektronicznej wszolek.gops@luzna.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 666 370 953. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej znajduje się na parterze. Wejście do budynku znajduje się od strony drogi, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku zlokalizowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Część pomieszczeń dostosowana jest do obsługi osób niepełnosprawnych. Z boku budynku wyznaczono miejsca parkingowe, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
W pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej nie ma pętli indukcyjnych.
Zapewnienie osobom słabo słyszącym oraz głuchoniemym metody komunikacji przy załatwianiu spraw.

ZAŁĄCZNIKI:

Kontakt do GOPS

e-mail: gops@luzna.pl

tel/fax: 18 354-30-41, 18 354-30-10
wew. 110
 - FAX

wew. 101 - Świadczenia Rodzinne, Świadczenie Wychowawcze, Kordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny
wew. 102 - Dyrektor (603-655-166)
wew. 103 - Pracownicy Socjalni
wew. 104 - Pracownicy Socjalni
wew. 105 - Księgowość
wew. 106 - Asystent Rodziny, Fundusz Alimentacyjny

tel. kom. 666 370 953 (w sytuacjach nagłych czynny po godznach pracy Ośrodka)

Klub "Senior+" 690 071 316

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3